Skip links

MILJÖ & HÅLLBARHET

Kvalitets, Miljö & Arbetsmiljöpolicy

Vi jobbar mot dem krav som finns och ständigt med förbättringar inom KMA.
Vi har ett systematiskt arbetssätt i hela verksamheten. 
Vi arbetar aktivt med att förebygga KMA-risker. 
Vi har en handlingsplan för våra KMA-mål

Kvalitetspolicy

Vi ska tillhandahålla den kunskap och de resurser som krävs för att genomföra ett uppdrag eller projekt till rätt kostnad, i rätt tid och med rätt kvalitet, för fastighetens hela yttre skal.
Vårt verksamhetssystem bygger på ansvar, pålitlighet, samråd och erfarenhetsåterföring. Varje medarbetare skall veta sina ansvarsområden med rättigheter och skyldigheter.
Vår kvalitetspolicy omfattar såväl våra tjänster som våra produkter. Genom ständig strävan efter förbättring, välutbildad personal, korta beslutsvägar och väl dokumenterade rutiner för kvalitetssäkring skapar vi varaktiga kundrelationer.
Vår personal ska alltid vara uppdaterade med de kvalitetskurser och utbildningar för att möta de krav som finns samt ständigt förbättra vår kvalitet.
Projekten planeras i god tid för att förebygga kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörisker.
Våra medarbetare är vår viktigaste kvalitetsresurs. De skall ha stöd av att verksamhetssystemet, ett hjälpmedel för att utföra vårt arbete.
Vår KMA-systemansvarige ansvarar för att intern revision planeras och genomförs.

MILJÖPOLICY

Vår miljöpolicy ska stödja en resurssnål, miljöanpassad entreprenad och en långsiktig hållbar utveckling och ständig förbättring.
Vårt mål är att sträva efter att endast använda återbrukat, återvunnet eller förnybart material. Genom att dela med oss med vår kunskap och använda rätt material bidrar vi till en lång livstid för fastigheten och att så mycket som möjligt kan återanvändas vid en framtida rivning. Vi vill hjälpa våra kunder att välja rätt komponenter för att få en så energieffektiv fastighet som möjligt.
Vi planerar våra projekt samtidigt med material och bemanning i god tid, för att minska vårt behov av transporter. I största möjliga mån ska våra transporter bestå av fossilfria drivmedel som HVO eller miljövänlig el.
Vi ska minska avfallet och genom källsortering se till att det avfall vi producerar tas om hand på rätt sätt. Tydliga rutiner görs så att det material som i vanliga fall slängs kan återanvändas. Vidare jobbar vi aktivt med att minimera vår påverkan hos de boende, omkringliggande boenden och miljö genom att använda tekniker som minskar buller och damm.
Vi åtar oss att kontinuerligt förbättra vår energipåverkan genom att övervaka, utvärdera, investera i ny teknik och utveckla våra arbetsmetoder.
Vi arbetar med miljöcertifierade leverantörer. Vår KMA-systemansvarige ansvarar för att intern revision planeras och genomförs.

ARBETSMILJÖPOLICY

Vår arbetsmiljöpolicy är att planera och bedriva verksamheten på så sätt att vi får en bra arbetsmiljö, som förhindrar ohälsa, tillbud och olycksfall med en ständig strävan efter förbättring.
Varje medarbetare skall i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö och följa beslutade regler och instruktioner men också vara delaktig i att leda förbättring framåt. Genom medarbetarnas engagemang ser vi till att använda rätt hjälpmedel för att lösa arbetsuppgiften på ett säkert sätt.
Vår KMA-ansvariga och arbetsledare ansvarar för att identifiera alla eventuella risker och faror på arbetsplatsen för att ta fram åtgärder som minimerar riskerna. KMA-ansvarig och arbetsledarna håller sig ständigt uppdaterade med de lagar och regler som påverkar företagets verksamhet.
Vi inför också tydliga förbud mot produkter som vi anser är en fara på arbetsplatsen. På varje arbetsplats finns tillgång till förstahjälpen-kit samt tydliga instruktioner vid akuta olycksfall.
Att arbeta på/med CASAB ska upplevas som positivt, utvecklande och trivsamt och det är allas skyldighet att värna om en god arbetsmiljö och rapportera om någon behandlas illa. Vi fördömer alla former av kränkande särbehandlingar och tar till handling när sådant uppdagas. Arbetsförhållandena ska ge omväxling i arbetet, bra samarbete och social kontakt med arbetskamrater. Arbetsuppgifterna skall motsvara den utbildning och erfarenhet som den enskilde medarbetaren har.
Vår KMA-systemansvarige ansvarar för att intern revision planeras och genomförs.

HÄNVISNING

Flik 3 Policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Byggföretagen logo
Byggföretagen logo
Explore
Dra